Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


IVO IT a peníze SŠ

Další projekty na MěSOŠ Klobouky u Brna – „IVO IT“ a „EU peníze SŠ

 

Aktualizace květen 2014

          Výukové materiály vytvořené v rámci projektů „IVO_IT“ a „EU peníze SŠ“ najdete na stránkách školního E-learningu, přihlaste se pod uživatelským jménem hosta.

Na MěSOŠ Klobouky u Brna probíhá realizace projektu INOVACE VÝUKY OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II, vše je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Po menších projektech v oblasti SPVZ, spoluúčasti jako partnerská škola na projektu financovaného z OPRLZ „Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách“ a velkém projektu „Metodologická podpora v oblasti práce se žáky“ realizovaného v rámci OP VK se jedná o první projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy v oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Kvalitu chceme zvyšovat vyšší motivací a zlepšením podmínek výuky podporou odborných a přírodovědných předmětů.

Cíle má být dosaženo inovací vzdělávání žáků tohoto oboru, pro které projekt zabezpečí v odborných předmětech:

–          tvorbu nových učebních a metodických materiálů v klíčové aktivitě č.1,

–          navýšení podílu praktické výuky a tím rozvoj manuální zručnosti žáků v klíčové aktivitě č.2,

–          aplikace moderní technologie do výuky v klíčové aktivitě č.3

a obdobně v předmětech přírodovědných:

–          zejména  v elektrotechnice (část fyziky) a v částech chemie a ekologie – klíčová aktivita č.4.

Co to konkrétně znamená?

V roce 2012/2013 byly ověřovány nově zpracované materiály, v letošním školním roce 2013/2014 došlo k úpravě na základě zkušeností z výuky a k úplnému dokončení učebních materiálů a jejich postupnému vyvěšení na webu školy pro volné použití studentů. Tyto materiály postupně nahrazují v počítačových odborných předmětech odbornou literaturu, určí studentům rozsah a hloubku studia a studenti realizací projektu získají daleko více praktických dovedností v odborných předmětech.

KA č.1 – nové metodické materiály a didakticky vhodné učební texty včetně názorné prezentace pro výuku v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Počítačové sítě, Operační systémy a Hardware. Studijní materiály nejenže jsou používány ve výuce, ale jsou i k dispozici žákům pro vlastní domácí přípravu. Zásluhou tohoto projektu tedy předáváme žákům zdarma kvalitní studijní materiál v rozsahu požadovaném při výuce na naší škole.

KA č.2 – v rámci projektu došlo k vytvoření nového pracoviště – laboratoře, kde se žáci seznamují s probíranou problematikou i prostřednictvím praktické výuky a tím získávají větší manuální zručnost. Jsou zpracovány pracovní listy do předmětů Počítačové sítě, Hardware a Operační systémy připravené přímo s náplní pro danou výuku.

KA č.3 – v rámci této klíčové aktivity byla do výuky zavedena nová technologie – virtualizace v předmětu Operační systémy. Náplní je instalace a konfigurace různých operačních systémů, zapojení do různých typů sítí a konfigurace různých síťových služeb. Frontální výuka s pouhými ukázkami se jevila jako zcela nedostačující a protože instalace nebo konfigurace prováděná přímo na fyzických počítačích nebyla použitelná, jelikož by počítače zůstaly nezpůsobilé pro další výuku a někdy nastal i problém, že se v dané hodině prostě výuka nestihla. Nově pořízený virtualizační software umožňuje libovolně vytvářet potřebná prostředí a práci lze případně uložit i v „rozpracovaném stavu“. V rámci aktivity bylo zakoupeno z prostředků projektu 24 výkonných počítačů do učebny V3 umožňujících bezproblémový běh potřebného virtualizačního software.

KA č.4 – názornější výuka zásluhou projektu probíhá i v některých přírodovědných předmětech, kde se teoretické znalosti ověřují v praxi pomocí digitálních senzorů na nových demonstračních pracovištích a naměřené hodnoty se zpracovávají na počítačích. Došlo především k zakoupení šesti sad pomůcek pro praktika v elektrotechnice a dále senzorů pro využití jak ve Fyzice, tak i v předmětu Základy přírodních věd. I zde jsou zpracovány studijní materiály a nové názorné prezentace přímo pro výuku na naší škole, které v letošním školním roce 2013/2014 byly ještě dopracovány na základě zkušeností z výuky v roce 2012/2013.

 

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“ Oscar Wilde