Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Metodika prevence

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči je zajistit optimální klima školy, vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy, klidnou a přátelskou atmosféru mezi studenty, pedagogickými i ostatními pracovníky školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty, a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřuje k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti.

 

Oblasti prevence pro školní rok 2017/2018:

 • záškoláctví
 • agrese, šikana a kyberšikana
 • užívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, anabolik, léků a dalších
 • xenofobie, rasismus, extremismus, antisemitismus a intolerance
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • sekty a sociálně patologická náboženské hnutí
 • sexuální rizikové chování
 • kvalitní stravovací návyky (nadváha a obezita, bulimie, anorexie, tělesná aktivita)
 • pozitivní sociální klima (nabídnout důvěryhodné a bezpečné prostředí)

Způsob realizace preventivních aktivit

 • monitoring sociálně patologických jevů
 • kontakt se studenty, případně rodiči studentů
 • informační systém (nástěnka, Bakaláři)
 • preventivní akce, osvěta
 • spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice sociálně patologických jevů
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • celoškolní akce
 • zapojit více rodiče

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny

 • přednášky, besedy, semináře, workshopy, diagnostické metody
 • informační systém, využití schránky důvěry
 • působení v rámci vyučovacích předmětů
 • exkurze, adaptační kurzy, lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz
 • účast studentů v literárních, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická a environmentální výchova (projekty pro studenty, konference pro učitele, sběr vršků od PET lahví apod.)
 • sportovní aktivity
 • studentský den
 • mimoškolní aktivity
 • rodičovské schůzky

Aktivity školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek

Velká pozornost je věnována vyloučení možnosti nabídky návykových látek v areálu školy a na akcích pořádaných školou (zákaz ve Školním řádu). Studenti i vyučující byli seznámeni s postupem v případě porušení příslušného zákazu. Školní řád jasně definuje zákaz a možný postih v případě distribuce a zneužívání návykových látek ve škole i na školních akcích.

Studenti, rodiče i pedagogové mají přístup k informacím a materiálům, které se týkají problematiky drog (literatura, časopisy, DVD, telefonní čísla, …). Tyto materiály jsou k dispozici u ŠMP a VP. Prostřednictvím vedení školy, VP a třídních učitelů probíhá komunikace s rodičovskou veřejností. Vyučující jsou pravidelně seznamováni na pedagogických radách s novými zkušenostmi a poznatky v oblasti protidrogové prevence. Stejně jako studenti, mají i pedagogičtí pracovníci možnost účastnit se besed pořádaných školou ve spolupráci s jinými organizacemi (Policie ČR, …). Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti řešení zjištěných přestupků.

Garantem preventivních aktivit je ŠMP, který spolupracuje především s ředitelem školy, VP a třídními učiteli. Dále vyučující začleňují do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu a sociálního učení.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat