Stálý rozvrh

Změny rozvrhu

Bakaláři

Jídelna

Přijímací řízení


Výchovné a kariérové poradenství

Základní oblasti výchovně poradenské činnosti na MěSOŠ Klobouky u Brna

a hlavní úkoly výchovného-kariérového poradce ve škol. roce 2017/2018

  1. Oblast informační činnosti
  2. výchovný poradce poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, vychovatelům DM a ostatním pracovníkům školy informace:
  • o školském poradenském zařízení a o možnostech využívání jeho odborných služeb
  • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se mohou vyskytovat

ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků

  • studijní a profesionální informace
  1. organizuje poskytování informací jinými pracovníky školy i pracovníky jiných institucí a organizací
  2. metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim při tom metodickou a obsahovou pomoc, tj. pomáhá jim v tom, o čem mají informovat, a jak.
  1. Oblast konzultační činnosti
  2. výchovný-kariérový poradce zabezpečuje ve škole individuální poradenství a konzultační službu pro žáky a jejich zákonné zástupce
  3. metodicky usměrňuje konzultační činnost třídních učitelů a poskytuje jim při tom obsahovou a metodickou pomoc
  1. Oblast poznávání, sledování a hodnocení vývoje žáků

výchovný poradce provádí soustavné a dlouhodobé pozorování, sledování a hodnocení vývoje žáků. Při něm:

  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů zvláštního zřetele nebo u těch, kteří sami o konzultaci požádají.
  1. Sledování zdravotního stavu žáků

Výchovný poradce vede seznam žáků se ZPS, případně i jinými zdravotními problémy, upozorňuje třídní učitele a ostatní pedagogické pracovníky na zdravotní problémy žáků, v nutných případech uskutečňuje konzultace s lékaři o příčinách absence některých problémových žáků.

  1. Činnost návrhová

Výchovný poradce na základě vlastních poznatků a s využitím informací jiných odborníků

  • podává vedení školy návrhy a doporučení, týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů i profesionální orientace u jednotlivých žáků, skupin žáků i tříd,
  • poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc.

Při plnění těchto úkolů výchovný-kariérový poradce spolupracuje zejména:

  • s vedením školy (ŘŠ), TU a ostatními pedagogickými pracovníky,
  • se žáky a jejich zákonnými zástupci
  • s orgány sociálních odborů obecních aj. úřadů,
  • s VŠ a VOŠ,
  • se soudy, podniky a firmami,
  • s dorostovými, příp. odbornými lékaři,
  • se SRPDŠ apod.,
  • s PPP, případně jinými poradenskými institucemi.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JIŽ NENÍ AKUTALIZOVÁNA.
NOVÁ WEBOVÁ STRÁNKA: http://www.sosklobouky.cz/
STAČÍ KLIKNOUT ZDE PRO PŘESMĚROVÁNÍ